Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musisz poinformować nas (Sklep 4-baby.pl, Bartosz Głowacki, ul. Lotnicza 112 51-180 Szymanów tel. 535-445-773, e-mail: biuro@4-baby.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Ciebie w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Bartosz Głowacki

ul. Lotnicza 112

51-180 Szymanów

tel. 535-445-773

e-mail: biuro@4-baby.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

2. Reklamacje

Ponieważ w naszej ofercie znajdują się tylko produkty wysokiej jakości, starannie wykonane, solidne i bezpieczne, reklamacje zdarzają się niezwykle rzadko. Każdy produkt, na tyle na ile jest to możliwe, przed wysyłką jest sprawdzany i jeżeli cokolwiek wzbudza nasze wątpliwości, na pewno takiego produktu do Ciebie nie wyślemy. Jeżeli jednak okazałoby się, że produkt ma wady, jest niekompletny, nie działa prawidłowo, jest niezgodny z opisem itd. masz prawo złożyć reklamację.

a. Jak złożyć reklamację?

Jeżeli chcesz zareklamować produkt, możesz to zrobić na różne sposoby, na przykład:

 • pisemnie na adres: Bartosz Głowacki ul. Lotnicza 112 51-180 Szymanów
 • w formie elektronicznej pisząc na adres: biuro@4-baby.pl

Zalecamy podanie w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, możesz również dołączyć zdjęcie wady (zdjęcie nie jest oczywiście obowiązkowe, ale często pozwala na dokładniejsze zapoznanie się z wadą)
 • żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
 • Twoich danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Możesz skorzystać z naszego Formularza reklamacyjnego, ale nie jest to obowiązkowe.

Po przesłaniu nam zgłoszenia reklamacyjnego natychmiast poinstruujemy Cię co robić dalej. Na ustosunkowanie się do reklamacji mamy 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, natomiast w praktyce reklamacje rozpatrujemy dużo szybciej, zazwyczaj w ciągu 2 do 3 dni. Jeżeli nie ustosunkowalibyśmy się do reklamacji w terminie 14 dni, oznacza to, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

Jeżeli okaże się, że niezbędne będzie dostarczenie do nas reklamowanego produktu, poprosimy Cię o przygotowanie go do wysyłki, a następnie wyślemy do Ciebie Kuriera, który w uzgodnionym terminie odbierze od Ciebie produkt na nasz koszt. Jeżeli nie pasowałby Ci taki sposób odebrania reklamowanego produktu, odeślij go na swój koszt. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwrócimy Ci poniesione przez Ciebie koszty dostarczenia towaru.

b. Rękojmia

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi dotyczy każdego sprzedawcy, który sprzedaje towary bezpośrednio konsumentom. To właśnie on, jako podmiot związany umową sprzedaży, jest początkowym ogniwem procedury reklamacyjnej – i do niego w pierwszej kolejności może zgłosić się konsument.

Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną. Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową, w szczególności jeżeli towar:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, np. lodówka nie chłodzi, telewizor nie odnajduje kanałów telewizyjnych, telefon komórkowy nie wysyła SMS-ów
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, np. kurtka przepuszcza wodę, mimo że była oferowana jako przeciwdeszczowa
 • nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, np. konsument przed zakupem poinformował sprzedawcę, że zamierza zmywać wybraną przez siebie zastawę naczyń w zmywarce automatycznej, przedsiębiorca nie wyraził sprzeciwu, a po pierwszym myciu naczynia popękały lub się porysowały
 • został konsumentowi wydany w stanie niezupełnym, np. sprzedaż laptopa bez ładowarki, choć powinna być w zestawie.

Zapewnienia, o których mowa powyżej, dotyczą również zapewnień producenta lub jego przedstawiciela – osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanej rzeczy swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności tylko w sytuacji, gdy wystąpi jedna z poniższych przesłanek:

 • udowodnienie, że zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać
 • zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję konsumenta
 • treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy ze sprzedawcą.

W zakresie wad prawnych sprzedawca odpowiada za sprzedany towar, jeżeli:

 • stanowi on własność osoby trzeciej, np. pochodzi z kradzieży
 • obciążony jest prawem osoby trzeciej, np. osobie trzeciej przysługuje prawo pierwokupu
 • ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu, np. przedmiot sprzedaży został wcześniej zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód w sprawie.

Przy wystąpieniu chociażby jednej z powyższych sytuacji konsumentowi przysługują roszczenia jak przy wadach fizycznych.

Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania.

W ramach składania reklamacji z tytułu rękojmi konsument może żądać:

 • naprawienia towaru
 • wymiany towaru na wolny od wad
 • obniżenia ceny
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna

Wybór sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową lub żądanie zwrotu całości bądź części wpłaconych środków jest wyłącznym uprawnieniem konsumenta. Sprzedawca nie może w reklamacji ograniczać tego wyboru ani narzucić odmiennego rozwiązania (np. wymiany na inny towar z ewentualną dopłatą lub też zwrotu wartości wadliwego towaru w postaci bonów do wykorzystania podczas przyszłych zakupów u przedsiębiorcy).

Procedura przy wyborze naprawy lub wymiany towaru

W przypadku wyboru przez konsumenta roszczenia związanego z usunięciem wady lub wymianą towaru na wolny od wad sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia żądania kupującego, pod warunkiem że wybór dokonany przez konsumenta:

 • jest niemożliwy do spełnienia przez sprzedawcę – oznacza to konieczność zbadania możliwości technicznych zastosowania wyboru konsumenta, np. czy towar jest w dalszym ciągu produkowany (przy wymianie) lub czy są dostępne części zamienne (przy naprawie) lub
 • wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń – oznacza to konieczność uwzględniania wartości rzeczy wolnej od wad czy też rodzaju i znaczenia stwierdzonej wady

Odmawiając, sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od tego konsument ma prawo zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób. Jeżeli zatem np. przedsiębiorca odmówił wymiany rzeczy, to konsument może żądać jej naprawy. Ma również prawo do skorzystania z dwóch innych opcji dostępnych w ramach rękojmi, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Wówczas zastosowanie ma procedura opisana w kolejnym podpunkcie (Procedura przy wyborze obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy).

Nie ma sztywnego terminu na wywiązanie się przez przedsiębiorcę z obowiązków określonych w reklamacji w zakresie doprowadzenia wadliwego towaru do stanu zgodności z umową. Sprzedawca powinien jednak dokonać naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Tę przesłankę należy analizować z uwzględnieniem m.in. charakteru wady (im bardziej skomplikowana, tym trudniej naprawić), dostępności towaru (jeżeli sprzedawca nie ma sprzętu na stanie, to musi go sprowadzić od producenta lub importera przy wymianie) czy też poszczególnych części (konieczność sprowadzenia części z zagranicy przy naprawie). Termin na naprawę lub wymianę towaru na wolny od wad nie powinien być dłuższy, niż to niezbędne.

Procedura przy wyborze obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy

Procedura reklamacyjna związana z roszczeniem konsumenta w zakresie zwrotu całości bądź części wpłaconych pieniędzy zależy od tego, czy jest to pierwsza czy kolejna reklamacja wadliwego towaru lub też kolejne żądanie w ramach tej samej reklamacji.

Jeżeli to pierwsza reklamacja i pierwsze żądanie złożone przez konsumenta po nabyciu towaru, to sprzedawca może nie zgodzić się z wyborem konsumenta i zaproponować mu niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami wymianę wadliwego towaru na wolny od wad lub jego naprawę. Powyższe przesłanki muszą wystąpić łącznie. Pamiętać należy, że sprzedawca ma prawo do złożenia jedynie propozycji zmiany roszczenia reklamacyjnego. Nie jest tym samym upoważniony do samowolnej wymiany czy naprawy, bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie słabszej strony umowy.

Konsument nie jest bowiem związany wyborem sprzedawcy i może dokonać zmiany sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową, który zaproponował przedsiębiorca (tj. zamiast wymiany zażądać naprawy lub zamiast naprawy zażądać wymiany). Zamiana taka nie będzie możliwa tylko w sytuacji, gdy sprzedawca udowodni, że wybór konsumenta:

 • jest niemożliwy do spełnienia przez sprzedawcę lub
 • wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.

Przedsiębiorca nie może zmienić żądania osoby reklamującej przez niezwłoczną i niewywołującą nadmiernych niedogodności wymianę lub naprawę, jeżeli towar został już wcześniej wymieniony lub naprawiony albo sprzedawca nie wywiązał się ze swoich obowiązków przy poprzedniej reklamacji/żądaniu. Tym samym nie jest możliwa ponowna naprawa lub wymiana tego samego towaru, jeżeli konsument przy wystosowaniu po raz drugi swoich roszczeń zażąda odstąpienia od umowy lub będzie chciał obniżyć cenę za towar. Ponowna naprawa lub wymiana dotyczyć może zarówno tej samej wady, która była przedmiotem poprzedniej reklamacji, jak i zupełnie innej niezgodności towaru z umową.

Oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy wada ma charakter istotny. W przypadku wad nieistotnych, np. uszkodzenia klawisza w pilocie od telewizora, zarysowania na lodówce, konsument nie może wybrać takiego rozwiązania.

W przypadku wykonania przez sprzedawcę żądania obniżenia ceny obniżona kwota powinna pozostać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, jaką ma wartość towaru z wadą do wartości rzeczy bez tej wady.

3. Gwarancja

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem przedsiębiorcy. To on decyduje o tym, czy gwarancja zostanie udzielona oraz jakim zakresem odpowiedzialności zostaną objęte oferowane produkty. Podmiotem odpowiedzialnym z tego tytułu jest zawsze gwarant, czyli podmiot, który złożył oświadczenie gwarancyjne o określonej treści. Gwarantem nie musi być sprzedawca towaru – może być nim producent lub dystrybutor. Dane adresowe gwaranta powinny wynikać z treści oświadczenia gwarancyjnego. W przypadku problemów z ich ustaleniem należy uznać, że jest to ten sam podmiot, który złożył powyższe oświadczenie.

Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w dowolnej formie, w tym również za pośrednictwem reklamy. Konsument ma prawo żądać od gwaranta utrwalenia oświadczenia na papierze lub innym trwałym nośniku.

Gwarancja powinna określać obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, w szczególności poprzez prawo do żądania zwrotu zapłaconej ceny, wymiany, naprawy czy też zapewnienia innych usług.

Gwarant może ograniczyć możliwość złożenia reklamacji z tytułu gwarancji z uwagi na wystąpienie określonych wad towaru lub co do określonych jego części składowych.

Treść oświadczenia gwarancyjnego powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały. W przypadku towarów wprowadzonych na terytorium Polski oświadczenie musi zostać napisane w języku polskim i zawierać takie informacje, jak:

nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce

czas trwania gwarancji

terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej

uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady

stwierdzenie dotyczące braku możliwości zawieszenia lub ograniczenia uprawnień wynikających z reklamacji złożonej z tytułu rękojmi.

Brak powyższych informacji nie pozbawia oświadczenia gwarancyjnego ważności i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z gwarancji.

Jeżeli w oświadczeniu gwarancyjnym nie określono inaczej, termin gwarancji wynosi 2 lata, licząc od dnia wydania towaru.

Obowiązkiem sprzedawcy, który nie musi być jednocześnie gwarantem, jest wydanie konsumentowi dokumentu gwarancyjnego, jeżeli został on dołączony do towaru. Ponadto sprzedawca powinien sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, a także zweryfikować stan plomb i innych zabezpieczeń znajdujących się na produkcie lub jego opakowaniu.

Gwarant powinien wykonać swoje obowiązki (np. związane z naprawą lub wymianą towaru) w terminie wskazanym w treści oświadczenia gwarancyjnego. Jeżeli nie przewiduje ono takiego terminu, gwarant powinien dokonać tego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia przez konsumenta wadliwego produktu do gwaranta lub udostępnienia go w miejscu, w którym się znajduje.

W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku której gwarant wymienił wadliwy towar na nowy lub dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego produktu. W przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem reklamowanego towaru termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części, która została wymieniona.

W pozostałych przypadkach okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który konsument nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.

Konsumentowi przysługuje prawo do wykonywania uprawnień wynikających z rękojmi, niezależnie od tych przyznanych w ramach gwarancji. Oznacza to, że w przypadku nieuwzględnienia przez gwaranta żądania wskazanego w gwarancji ma możliwość dochodzenia swoich praw w stosunku do tej samej wady w ramach rękojmi bezpośrednio od sprzedawcy. Obowiązkiem sprzedawcy jest w tym przypadku rozpatrzenie reklamacji na podstawie przepisów dotyczących rękojmi. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Oznacza to, że wymiana lub naprawa przedmiotu w ramach gwarancji nie wpływa na możliwość późniejszego skorzystania z reklamacji z tytułu rękojmi w stosunku do wad ujawnionych w tym towarze.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Zawsze dbamy o to, by nasi Klienci byli zadowoleni, dlatego jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, chcesz o coś zapytać, zadzwoń lub napisz, chętnie pomożemy i udzielimy wszelkich informacji.

 

PDF DocumentObowiązujący regulamin w formacie pdf

PDF DocumentFormularz odstąpienia od umowy sprzedaży