Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego 4-baby.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.4-baby.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Sprzedawca

Bartosz Głowacki

ul. Lotnicza 112

51-180 Szymanów

NIP: 8942541444

Konto bankowe: Santander

82109023980000000149641946

 • Telefon kontaktowy: +48 535 445 773  (Opłata za połączenia telefoniczne - jak za standardowe połączenie, wg cennika właściwego operatora).

 • Email kontaktowy: biuro@4-baby.pl

Nasza działalność gospodarcza jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Wisznia Mała pod numerem 2176 .

 

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Bartosz Głowacki prowadzącą sklep www.4-baby.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.4-baby.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.4-baby.pl, prowadzony jest przez firmę Bartosz Głowacki z siedzibą Szymanowie ul. Lotnicza 112, Nasza działalność gospodarcza jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Wisznia Mała pod numerem 2176 , wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, o numerze NIP 8942541444, o numerze REGON 021493420. E-mail: biuro@4-baby.pl, tel. 535 445 773 (Opłata za połączenia telefoniczne - jak za standardowe połączenie, wg cennika właściwego operatora).

2.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Bartosz Głowacki. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

 • dostęp do poczty elektronicznej

 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej

 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768

 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma Bartosz Głowacki zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na każdej stronie serwisu 4-baby.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk tu.

2.9. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Wszystkie oferowane do sprzedaży produkty są oryginalne, posiadają aktualne certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu produktu do obrotu na terenie Polski i Unii Europejskiej.

2.11. Dokładamy wszelkich starań by opisy produktów były wyczerpujące, wolne od uchybień i błędów, przekazujemy wszystkie znane i dostępne nam informacje.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Chcąc korzystać ze Sklepu Internetowego można zarejestrować się w jego ramach lub złożyć zamówienie bez rejestracji poprzez Formularz zamówienia.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. W przypadku składania zamówienia bez rejestracji, w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu 4-baby.pl,

 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.4-baby.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy

 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

 • adres poczty elektronicznej

 • numer telefonu kontaktowego

 • dane dotyczące Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam i płacę" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia,

 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 • wybranej metody płatności,

 • wybranego sposobu dostawy,

 • czasu dostawy,

 • adresu dostawy

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem 4-baby.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia", zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej "Zamówienie przyjęte do realizacji", zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z Firmą Bartosz Głowacki.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Realizacja zamówienia

5.1. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

5.2. Klient informowany jest za pomocą wiadomości e-mail o postępie w realizacji złożonego zamówienia.

5.3 Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie i widnieje tam jako 'Wysyłka w'. Jest to czas, który upływa od momentu odnotowania wpłaty na koncie lub od momentu złożenia zamówienia w naszym sklepie do momentu wysyłki Towaru. Moment, od którego liczony jest czas realizacji zależny jest od wybranej formy płatności:

 • przelew tradycyjny: czas liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. W zależności od banku, z którego wykonywany jest przelew, wpłata powinna do nas dotrzeć najpóźniej na następny dzień roboczy od momentu wykonania przelewu

 • płatności elektroniczne (przelew online, płatność kartą): czas liczony jest od momentu gdy transakcja uzyska status "wykonany" czyli w większości przypadków kilka minut po opłaceniu zamówienia przez Klienta.

 • płatność za pobraniem, płatność przy odbiorze: czas realizacji liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży

 • Czas realizacji zamówienia złożonego po godzinie 15.00 liczony jest od następnego dnia roboczego. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas przewoźnika, który jest podany poniżej w Rozdziale VI. Dostawa. Wszystkie informacje dotyczące czasu oczekiwania na zamówienie podane są dodatkowo w stopce na każdej stronie Serwisu w zakładce Koszt dostawy.

 • 5.4. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całego zamówienia.

5.5. Do każdego zamówienia dołączamy dowód zakupu fakturę VAT.

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Klient podejmuje decyzję o formie dostawy w trakcie wypełniania formularza zamówienia. Towar będzie dostarczony do miejsca wskazanego w formularzu zamówienia jako adres wysyłki. Jeżeli adres wysyłki jest inny od adresu zamieszkania wskazanego w formularzu zamówienia należy wypełnić dodatkowe pole z adresem, pod który ma zostać wysłany towar.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Firmy Kurierskiej oraz Poczty Polskiej. Towar można również odebrać osobiście w Szymanowie ul. Lotnicza 112. Koszty dostawy przedstawione są w stopce na każdej stronie Sklepu w zakładce Koszty dostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia w Koszyku oraz w Podsumowaniu zamówienia.

6.4. Termin dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych (w przypadku Firmy Kurierskiej) lub od 2 do 3 dni roboczych (Poczta Polska) licząc od dnia wysłania przez Sklep 4-baby.pl Zamówienia Klienta.

6.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na każdej stronie serwisu 4-baby.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk tu: https://www.4-baby.pl/news/n/44/Regulamin

6.6 czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży): https://www.4-baby.pl/news/n/44/Regulamin Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć logując się na swoje konto, jeżeli dokonali Państwo rejestracji na naszej stronie.

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

7.2. Dostępne są następujące formy płatności:

 • przelewem bankowym na konto: Idea Bank: 65195000012006007345430002, Numery kont bankowych podane są również w potwierdzeniu zamówienia, które Klient otrzymuje po złożeniu zamówienia

 • przelewem elektronicznym w systemie płatności PayU

 • kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU. Karta zostaje obciążona w momencie dokonywania płatności

 • gotówką przy odbiorze listonoszowi lub kurierowi

 • płatnością elektroniczną PayPal

 • Szybkie płatności Online SkyPay - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Płatności elektroniczne (przelew elektroniczny, płatność kartą płatniczą) obsługiwane są przez firmę PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numeremKRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

7.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku gdy Klient nie dokonał płatności w tym terminie Sklep jest uprawniony do anulowania zamówienia.

7.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas (Sklep 4-baby.pl, Bartosz Głowacki ul. Lotnicza 112, 51-180 Szymanów, biuro@4-baby.pl, tel.535 445 773) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Bartosz Głowacki

ul. Lotnicza 112

51-180 Szymanów

tel. 5353 445 773

e-mail: biuro@4-baby.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

9.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Zwroty i reklamacje.

9.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • pisemnie na adres: Bartosz Głowacki ul. Lotnicza 112 51-180 Szymanów

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@4-baby.pl

9.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady

 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.5. Firma Bartosz Głowacki ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Bartosz Głowacki ul. Lotnicza 112 51-180 Szymanów. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

9.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 9.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

9.8. Firma Bartosz Głowacki nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Firma Bartosz Głowacki podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep 4-baby.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Bartosz Głowacki ul. Lotnicza 112 51-180 Szymanów, mailowo pod adres biuro@4-baby.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Firma Bartosz Głowacki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

XI. Dane osobowe w Sklepie Internetowym

11.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

11.2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.11.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowy

11.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres: Bartosz Głowacki ul. Lotnicza 112 51-180 Szymanów

 • mailowo na adres biuro@4-baby.pl

11.5. Wszystkie informacje dotyczące Polityki Prywatności umieszczone są na każdej stronie Sklepu 4-baby.pl w stopce, w zakładce Polityka prywatności i plików cookies.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje i zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK http://www.uokik.gov.pl. Konsument może na przykład zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Może też uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą  Bartosz Głowacki a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą Bartosz Głowacki a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy Bartosz Głowacki

12.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Sklep Internetowy www.4-baby.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

 

PDF DocumentObowiązujący regulamin w formacie pdf

PDF DocumentFormularz odstąpienia od umowy sprzedaży